Entramat

https://www.instagram.com/entramat.assoc/

1. Promoure la dignitat, els drets i la llibertat individual de les persones amb diversitat
funcional intel·lectual.
– Potenciar un lleure normalitzat, inclusiu i orientat a la persona.
– Fer que la comunicació i les activitats siguin accessibles (principalment, a nivell
cognitiu).
– Escoltar i posar en valor les demandes i desitjos de les persones beneficiàries
– Treballar sempre amb ètica, sentit comú i respecte cap a la persona beneficiària.

2. Contribuir a la millora del projecte de qualitat de vida de les persones participants.
– Proporcionar els suports adequats i necessaris a cada persona.
– Construir espais de relació fora dels contextos institucionals en els que les persones
beneficiàries puguin ampliar els cercles de relació, establir vincles personals i
desenvolupar el sentiment de pertinença a un grup.
– Treballar a diferents bandes (escola, feina, família, altre serveis…) per entendre a la
persona i poder oferir-li un bon acompanyament.
– Acompanyar, mediar i proporcionar estabilitat a la persona i al grup.
– Garantir resposta a les necessitats puntuals de suport, anticipar els canvis i facilitat
una interacció feliç amb l’entorn i amb les persones amb les que es comparteix espai.

3. Oferir temps i espais de respir a les persones familiars i/o cuidadores de les persones beneficiàries.
– Proporcionar atenció i suport familiar: informació, assessorament, i acompanyament.
– Preguntar i escoltar les demandes, necessitats i suggerències de les famílies i/o
persones cuidadores.
– Adaptar les activitats i els seus horaris a les necessitats i possibilitats dels i les
responsables de les persones beneficiàries.
– Realitzar diverses estades d’una nit o més al llarg del curs i vacances a l’estiu.
– Facilitar la comunicació i la creació de xarxa entre famílies i/o persones cuidadores.

4. Potenciar la inclusió i deconstruir prejudicis i estereotips de les persones amb diversitat funcional intel·lectual.
– Promoure el treball entre entitats, recursos i serveis comunitaris.
– Assessorar a empreses, entitats i persones en relació al col·lectiu de persones amb
diversitat funcional i la seva inclusió.
– Crear fórmules i estructures de suport flexibles i integrades a l’entorn.
– Dur a terme les activitats en un entorn normalitzat i mediar o informar quan la
situació ho requereix.
– Oferir eines i recursos a les pròpies persones amb diversitat funcional pel seu
empoderament.